Email Phone Facebook Instagram Twitter First Page Last Page Download Search Youtube Xing Date Time Location Login LinkedIn Profile Logout WhatsApp Info Contact
Contact

Corporate Governance

Auditors

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo, Norway is appointed auditor of Fiven ASA as well as for the Fiven Group since 2019. The Lead Engagement Partner on behalf of PricewaterhouseCoopers AS is State Authorised Public Accountant Anders Ellefsen.

Articles of Association for Fiven ASA

VEDTEKTER
FIVEN ASA

slik de lyder pr 15. januar 2019

§ 1 - Foretaksnavn

Selskapets navn er Fiven ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 - Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 - Virksomhet

Investere i selskaper som har til formål å utvikle og drive industri, bergverk, handel og  transport, og slik annen virksomhet som har  naturlig tilknytning hertil.  Til fremme av dette formål kan selskapet delta direkte eller på annen måte i andre foretagender som driver virksomhet som foran nevnt.

§ 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 1.000.000, fordelt på 1.000 aksjer, hver pålydende kr 1.000. Selskapets aksjer skal være registrert i VPS.

§ 5 – Styre

Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7 - Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Articles of association
FIVEN ASA

as per 15 January 2019

§ 1 – Company name

The Company's name is Fiven ASA. The Company is a public limited liability company.

§ 2 – Registered offices

The Company's registered office is in the municipality of Oslo.

§ 3 - Company business

Invest in companies whose purpose is to develop and operate industry, mining, trade and transport, and such other activities that have a natural connection to this. For this purpose, the company may participate directly or otherwise in other entities operating within the business as mentioned above.

§ 4 – Share capital

The Company's share capital is NOK 1,000,000 divided into 1,000 shares each with a nominal value of NOK 1,000. The Company's shares shall be registered in VPS.

§ 5 – Board of directors

The Company's Board of Directors shall consist of 3 to 7 members, according to the decision of the general meeting.

§ 6 – Signatory rights

The Chairman of the Board solely or two board members jointly have the right to sign on behalf of the company.

§ 7 – General meeting

The annual General Meeting shall deal with and decide the following matters:

  • Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
  • Other issues, which according to the law or the Articles of Association come under the General Meeting.

Management & Board of Directors